دنیا با سناریوی فاجعه‌بار جابجایی اقوام روبرو می‌شود.

اسپوتنیک، انستیتوی جهانی «اقتصاد و صلح» گزارشی تحت عنوان « فهرست تهدیدات زیست محیطی -2020» را منتشر کرده است که باعث جنجال زیاد در اروپا شد. در این گزارش آمده است که به دلیل بحران اقلیمی و کمبود آب در کشورهای آسیا و آفریقا جابجایی اقوام رخ خواهد داد.

مراکز بین‌المللی تحقیقاتی Institute for economics and peace  و انستیتوی اقلیم و صلح (Institute for climate and peace) گزارش مذکور را تهیه کردند. در این گزارش از تهدیداتی که دنیا با آن روبرو خواهد شد و در وهله اول تمدن غربی و مسائل مهاجران صحبت شده است که این موضوع با موضوع اکولوژیکی پیوند داده می شود.

نتایج این گزارش به قرار ذیل است:

–       در نتیجه بحران زیست محیطی، تعداد پناهجویان « اقلیمی» می تواند تا اواسط قرن کنونی به 1 میلیارد و 200 میلیون نفر برسد.

–       نوزده کشور منبع خطرات بالای مهاجرتی در زمینه بحران زیست محیطی هستند که از جمله باید از افغانستان، سوریه،عراق، هند، پاکستان و چاد نام برد.

–       کشورهای آفریقایی، صحرای جنوبی، خاورمیانه و آفریقای شمالی که در آنجا سطح بالای زادوولد به ثبت رسیده است بیش از دیگر مناطق با خطر بحران زیست محیطی مواجه هستند.

–       تا سال 2040میلادی، تا 5 میلیارد و 400 میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت دنیا، در 59 کشور بسر خواهند برد که در آنجا کمبود شدید آب محسوس است. کشورهای چین و هند از جمله کشورهای با جمعیت بالا هستند.

–       تا سال 2050 میلادی، 3 میلیارد و 500 میلیون نفر با کمبود غذا مواجه خواهند شد که یک و نیم میلیارد بیش از زمان کنونی است.

–       مبارزه به دلیل کمبود آب و غذا به ناچار وضعیت اجتماعی در کشورهای آسیایی و آفریقایی را وخیم خواهد کرد که موجب مهاجرت دسته‌جمعی به کشورهای پیشرفته خواهد شد.

–       کشورهای آفریقا، خاورمیانه و آمریکای مرکزی از بیشترین پتانسیل مهاجرتی برخوردارند.

Share: