هیجدمین روز قیام سراسری مردم ایران برای آزادی 

اصفهان 

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان به سرکوبی و بازداشت دانشجویان و مردم 

دانشجویان با شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد به اعتراض خود ادامه میدهند