دومین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه درحمایت از کارگران بازداشتی و زندانی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در دومین روز از تجمع اعتراضی کارگران بخش‌های صنعتی نیشکر هفت تپه درحمایت از کارگرانی که به اتهام دفاع از مطالبات کارگری بازداشت و زندانی شده اند , بیانیه ای منتشر کرده است که در زیر متن کامل آن را می خوانید:

در حمایت از کارگران بازداشتی

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

امروز یکشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۹

دومین روز از تجمع اعتراضی کارگران بخش‌های صنعتی نیشکر هفت تپه درحمایت از همکارانی که به اتهام دفاع از مطالبات کارگری بازداشت و زندانی شده اند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه اتهام و پرونده سازی برای کارگران مبارزه و حق طلب را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به سرکوب کارگران می‌باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از تمامی کارگران شریف و بزرگ هفت تپه درخواست دارد که در راستای حمایت همه جانبه از همکاران خود عباسی،بهمنی،حیوری وممبینی باجدیت تمام پشتیبانی کرده و نسبت به این عمل غیر انسانی با حضور خود در مقابل دفتر مدیریت شرکت صدای همکاران خود باشیم.

کارگران شریف و مبارز؛

حامیان ظلم و ستم و استثمار، حامیان و مدافعان نظام سرمایه داری، حامیان جهالت و اختناق، از حق خواهی و هوشیاری کارگران و مردم فرودست در هراس هستند.

در مقابل این بی‌عدالتی ها، در مقابل فقر و گرسنگی، در مقابل این همه تبعیض و نابرابری ها نباید ساکت بود.

با اتحاد و مبارزه در مقابل تمام ستم گری ها باید ایستاد.

کارگران متحد و متشکل هرگز شکست نخواهد خورد.

پیروزی از آن ماست!

یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

Share: