” دیگر بس است، من ‌هم می‌خواهم شرافتمندانه زیست کنم یا شجاعانه بمیرم! “

در این مرز و بوم

انسان‌ِ بالغی که مزدور نباشد!

اگر بود سالوس نباشد!

اگر بود ترسو نباشد!

اگر بود تطمیع نشود‌!

اگر بود خرافه باورش نباشد!

انسانِ شجاع و شریفی است!

چون یافتی همراهش شو  

اگر همراهش نشدی دعایش کن!

پشتش قایم شو

و با خود تکرار کن: ” دیگر بس است، من ‌هم می‌خواهم شرافتمندانه زیست کنم  یا شجاعانه بمیرم! “

حمید_سلیمانی‌رازان

Share: