01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

رسانه: بیمارستان قدس در نوار غزه، که ۱۲ هزار نفر از ساکنان را پوشش می داد، مورد هدف قرار گرفت