روز کارگر و مقاومت علیه نظم نوین جهان در وین

روز کارگر در وین با وجود قرنطینه برگزار شد. شرکت کنندگانی از احزاب و سازمان ها، با حضور در جاده کمربندی مرکز شهر، مارش روز کارگر را اجرا کردند. حزب سوسیالیست حضور خود را با پنل هایی سرخ مزین به شعارها و زدن رنگ سرخ به پایه ها و بلوک های سنگی جلوی شهرداری وین اعلان کرده بود . ولی اعضاء و هوادارانش در صحنه نبودند.

با اینکه جمعیت به مراتب کمتر از سال های پیش بود ولی تعداد کثیر پلیس مجهز به انواع اسلحه و تعداد بسیار ماشین های پلیس سئوال برانگیز بود. بعد از تجسس، رویداد تازه ، حضور جمعیتی در حال مارش بود که ”  نظم نوین را متوقف کنید ” نام داشت.

 آنان علیه بیل گیتس و” نظم نوین جهان ” شعار می داند . و در خیابان ها و محله های منطقه مرکزی شهر وین در مارش بودند و به اندازه خودشان نیز پلیس همراهیشان می کرد. نظم نوینی که پیش درآمدش کوید 19 بود

فرح نوتاش                                                            وین  اول ماه مه 2021

Share: