زنان

وفا جاسمی و شکوه طوافچيان
مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسەدون 
در بارە مسئلە زنمسئله ی زن