ارسالی: استمرار مبارزه  وتلاش برای آزادی دستگیرشدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی 

زنان،جوانان ودانشجویان مبارزوانقلابی

رژیم  باتشدید سرکوب وبگیروببند میخواهد خیزش انقلابی شمارا متوقف کند . تاکنون برغم جانباختن ده ها نفر و دستگیریهای گسترده، اما مقاومت و استمرار مبارزه شما  نقشه پلید آنها را نقش برآب کرده است.

شما علاوه برپشتیبانی توده های زخمتکش ایران، پشتیبانی وسیع افکارعمومی مترقی جهان رانیز باخودداریدگردد.

سازمانیابی ،اتحاد واستمرارمبارزه توده های بیشتری را وارد میدان مبارزه خواهد کرد وباتغییرتوازن قوا چشم انداز پیروزی نزدیک خواهد بود.

درکنار خواستها و شعارهای خود آزادی دستگیرشده های اخیر و همه زندانیان سیاسی را دردستورقراردهید.

زندانی سیاسی آزادبایدگردد

فدائیان کمونیست 

14 مهرماه 1401