دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی روز و شب پراضطرابی را گذراندند، حکومت اسلامی قصد کرده است با کاربرد هر میزان از خشونت و وحشی گری و جنایت به اعتراضات طولانی مدت در دانشگاه خاتمه دهد. روز شنبه گله های وحشی بسیج، حراست و لباس شخصی به دانشجویان حمله کردند، آن ها را در دانشگاه های خود حبس کردند، شبانه به خوابگاه های یورش بردند و فضای وحشت بی سابقه ای آفریدند، تعدادی دانشجو را با گلوله های ساچمه ای و شلیک گاز آشک آور به محیط های بسته مجروح کردند، ده ها دانشجو را که به تدریج اسامی آن ها اعلام می شود بازداشت کردند.

از صبح روز یکشنبه اما تظاهرات دانشجویی مجددا در چندین دانشگاه شروع شده است. فراخوان این اعتراضات از همان دیشب و در اوج وحشت و وحشی گری اعلام شده بود.

گزارش های چهل و چهارمین روز اعتراضات سراسری در ایران را در ادامه بخوانید:

جمعی از دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بهشتی در اعتراض به چاقوکشی بسیج در تجمع دانشجویان و درخواست اخراج برای عوامل خشونت دست به تحصن زده اند.

تجمع و تحصن دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان در اعتراض به تهدید دانشجویان به اخراج از دانشگاه و خوابگاه، بازداشت تعدادی از دانشجویان و تدابیر شدید امنیتی در محیط دانشکده ها.

دانشجویان دانشکده ادبیات علامه طباطبایی در اعتراض به تعلیق و تهدید به اخراج از دانشگاه و خوابگاه بیش از ۵۰ دانشجو بدون حکم کتبی ریاست دانشگاه دست به تجمع زدند.

دانشجویان دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران با شعارهای “وقت عزا نیست که هنگامه‌ی خشم است”، “حکومت بچه‌کش نمی‌خوایم نمیخوایم”، “نیکای مارو بردن، جنازه‌شو اوردن” تجمع کرده اند.

روز یکشنبه تظاهرات، تجمع ها، اعتراضات در این دانشگاه ها صورت گرفته است:

دانشگاه بین‌المللی قزوین، دانشکده فنی دخترانه سنندج، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بهشتی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده ادبیات علامه طباطبایی، دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران

اجرایی بر اساس آهنگ «مردم متحد» توسط دانشجویان دانشکده‌ی موسیقیِ دانشگاه هنر تهران: