سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

اعتصاب کارگران کشت وصعنت نیشکر هفت تپه امروز دوشنبه ۲۶خرداد.

بر اساس گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه امروز ۲۶ خرداد تمامی بخش های کارخانه نیشکر هفت تپه دست از کار کشیدند و

کارگران در محوطه کارخانه دست به راه پیمایی و تجمع زده اند و هم اکنون 

 مقابل دفتر مدیریت تجمع کرده اند  .

خواسته های کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه ، پرداخت حقوق معوقه و لغو خصوصی سازی و تمدید دفترچه های درمان عنوان شده است .

دراین اعتصاب کارگران  بخش های کشاورزی و امور اداری هم حضور دارند 

Share: