دیروز، ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، آخرین دفاعیات رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه انجام‌ و پرونده وی رسما تکمیل گردید.

رضا شهابی، فعال شناخته شده کارگری از ۲۲ اردیبهشت ماه، بدنبال سناریو سازی اخیر وزارت اطلاعات و بدون ارتکاب هیچگونه جرمی، تنها بدلیل فعالیت های علنی و مشروع کارگری و سندیکایی، بازداشت شد و هفته ها بطور بی وقفه تحت بازجویی های شدید  قرار گرفت که منجر ۴۲ روز اعتصاب غذا در اعتراض به این فشارها گردید.

بر کسی از جمله مسئولین امنیتی و قضایی پوشیده نیست که رضا شهابی از نظر جسمانی در وضعیت بسیار وخیم و‌ نگران‌کننده ای قرار دارد. سندیکای کارگران شرکت واحد بار دیگر خواهان آزادی فوری وی و درمان او در خارج از زندان شده است.

این سندیکا در متنی که روز پنجشنبه ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر) منتشر کرده مجددا به بازداشت و تداوم‌حبس اعضای خود، رضا شهابی و‌ حسن سعیدی،  و دیگر فعالین‌کارگری و‌ معلمی بشدت اعتراض کرده و خواهان پایان دادن به این پرونده سازی های بی پایه و اساس، لغو اتهامات قضایی و‌ امنیتی و‌ آزادی کارگران و معلمان زندانی شده است.

دادستان و مقامات قضایی و امنیتی با آزادی موقت حسن سعیدی مخالفت کردند

بنابر این گزارش دادستان و مقامات قضایی و امنیتی با آزادی موقت حسن سعید مخالفت کردند. روز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ (۵ سپتامبر ۲۰۲۲)، خانم نسرین رحیمی، همسر حسن سعیدی، برای پیگیری وضعیت وی به شعبه دوم دادسرای اوین مراجعه کرده، اما موفق به دیدار با بازپرس پرونده ی حسن سعیدی نشد. در شعبه ی دوم به او به صورت شفاهی گفته شده حسن سعیدی تعیین وثیقه نمیشود و‌ پرونده او را به دادگاه میفرستند و‌ تا رور دادگاه و‌ اعلام حکم در زندان محبوس خواهد بود.

پس از حدود چهار ماه بازداشت موقت، هفته ها بازجویی، و اتمام‌ بازجویی ها و‌ تکمیل پرونده، مقامات قضایی و ‌امنیتی بدون‌کوچکترین توضیح و وجاهت قانونی ای با آزادی حسن سعیدی به قید وثیقه مخالفت کرده‌اند و‌ قصد دارند که او‌ را به طور کاملا ناعادلانه در زندان و ‌بدور از خانواده و‌ جامعه در حبس نگه دارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه قویا به این تصمیم اعتراض دارد. حسن سعیدی یک فعال کارگری و سندیکایی است و‌هیچ جرمی مرتکب نشده که حتی حق آزادی موقت نیز نداشته باشد. سندیکا تاکید کرده وی باید فوری و‌ بدون قید و شرط آزاد شود. این اقدام ظالمانه بیش از پیش ماهیت ضدکارگری مقامات مسئول را نشان‌میدهد که با نقض آشکار کلیه قوانین کشوری و بین المللی با کارگران چنین برخورد می کنند، در حالی که غارتگران و چپاولگران اموال عمومی آزادانه و در کمال امنیت از همه گونه امکاناتی برخوردارند.

*******

رضا شهابی، فعال و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، با وجود نیاز فوری به درمان در خارج از زندان بدنبال ۴۲روز اعتصاب غذا، و علیرغم پایان بازجویی، در چهارمین ماه اسارتش همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین به شکل بلاتکلیف در حبس به سر میبرد.