جوانان و مردم معترض بابلی به هنگام در آتش سوختن بیلبورد خامنه ای فریاد شادی سردادند

جوانان و مردم معترض بابل در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمدند. آنها با آتش زدن بیلبورد غول‌پیکر خامنه ای، انزجار خود را از سران حکومت نشان دادند. مردم در کنار بیلبورد غول‌پیکر خامنه ای که در آتش می‌سوزد، فریاد شادی سر داده و خوشحالی می‌کنند. سران حکومت با قطع اینترنت تلاش می کنند، اعتراضات را سرکوب کنند؛ اما مردم از هر طریقی که بتوانند فیلم‌های این اعتراضات را منتشر می‌کنند.