شصت و سومین روز اعتصاب واعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

شصت وسه روز است کارگران نیشکر هفت تپه درگرمای شدید خوزستان برای عدم پرداخت سه ماه حقوق و لغو خصوصی سازی و عدم تمدید دفترچه های درمان و بازگشت بکار همکاران اخراجی دست به تجمع و تحصن واعتصاب زده اند اما تاکنون هیچ مقام مسئولی کوچکترین  توجه ای هم به مطالبات و خواسته های این کارگران زحمت کش وحق خواه نکرده اند.

دهها تشکل کارگری و سندیکا در ایران و سراسر دنیا از مطالبات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه اعلام حمایت و پشتیبانی کرده اند.

Share: