آغاز تظاهرات دانشجویان دانشگاه بهشتی (دانشگاه ملی‌)

درگیری بین دانشجویان و مزدوران بسیجی‌‌ دانشگاه علم و صنعت

سه شنبه ۲۹ شهریور۱۴۰۱