ماموران نیروی انتظامی با همکاری نیروهای سد معبر شهرداری اقدام به شلیک به سمت چند کودک کار میوه فروش کرده‌اند. این ماموران نیروی انتظامی به قصد دستگیری کودکان کار به سمت آنها شلیک کرده و پس از دستگیر کردن آنها اقدام به کتک زدن کودکان کار می‌کنند. در اثر کتک زدن ماموران دست یک کودک کار شکسته شده است. این کودکان کار با گریه ماجرای شلیک و کتک خوردن خود توسط ماموران نیروی انتظامی را برای مردم شرح می‌دهند.

ماموران آتش به اختیار نیروی انتظامی روز گذشته نیز برای دستگیری یک کودک کار سوختبر در زاهدان با پهن کردن خارک بدون اخطار قبلی باعث مصدومیت شدید این کودک کار می‌شوند. وضعیت جسمی این کودک وخیم گزارش شده است.

افزایش کودکان کار به دلیل فقر

فقر علت اصلی افزایش کودکـان کار است. زمانی که حداقل دستمزد یک کارگر کمتر از نصف خط فقر می‌باشد، بایستی در انتظار افزایش بیشتر کودکـان کار هم باشیم. سیاست‌های غارتگرانه سران حکومت تنها به فقر بیشتر مردم ایران منجر شده است. این فقر زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کرده است.

اعتراضات در سال ۱۴۰۱ با افزایش فقر، گرانی و تورم افسارگسیخته بیشتر هم خواهد شد. در اعتراضات آبان ۹۸ کودکـان کار نقش بسزایی داشتند. اعتراضات بعدی نیز نشان داد، آنها آماده ایفای نقش خود در گسترش آن اعتراضات بوده‌اند.

دستفروشان بخوبی علت فقر خود که دزدی‌های سران حکومت باشد را دریافته‌اند. سران حکومت نیز از بودن نیرویی با این پتانسیل در کف خیابان هراس دارند. آنها تلاش می‌کنند، با تهدید و ارعاب آنها را از خیابان‌ها دور نگه دارند؛ زیرا در صورت بروز هر اعتراض گسترده‌ای در سطح شهر دستفروشـان به عنوان بدنه این اعتراضات حضور خواهند داشت.