شکست دیگر برای امپریالیسم آمریکا

درس دیگری  برای  طرفداران آمریکا که در این سال ها از ارتش آمریکا  دعوت می کردند به ایران حمله کند و نظام ولایت فقیه را برایشان سرنگون کند. آمریکا پس از دو دهه اشغال افغانستان، مجبور است کل نیرویی را که بنام دولت افغانستان تا بحال ساخته و پرداخته رها کند و در دریوزگی کامل تقاضا کند بجای اول ماه می روزی که رئیس جمهور پیشین با طالبان به توافق رسیده است چند ماهی عقب اندازد.   تصمیم آمریکا و پس از آن سی

کشور دیگری که بنام نیروهای مشترک تجاوز به افغانستان را سازمان دادند از جمله آلمان یکی پس از دیگری اعلام می کنند افغانستان را ترک خواهند کرد جز ترکیه که اردوغان تصمیم دارد کلیه نیروهایش را بگذارد تا بدست طالبان نابود شوند و در همانجا به یادگار بمانند و همچون گذشته سربازان ترکیه در جنگ کره یک نفر جان سالم به ترکیه بر نگشتند. آمریکا در این عقب نشینی همچون ویتنام بدنبال افغانی کردن جنگ افغانستان و سپردن حکومت به دست طالبان نیست؟ چه کسانی به طالبان در سطح مالی و نظامی کمک می کنند؟ پاکستان، قطر، عربستان طی سال های متمادی از طریق چراغ سبز آمریکا و متحدینش، طالبان را در عرصه روی در رویی در افغانستان حفظ کردند تا هر وقت خواستند از آنها در کارت فشار معادلات بازی قدرت در افغانستان استفاده کنند. سالهاست که مردم افغانستان آرزو دارند که نیروهای اشغالگر ناتو خاکشان را ترک کنند. اما در حال حاضر آمریکا قصد به راه انداختن جنگ داخلی دیگری در افغانستان را در سر می پروراند. با رشد قدرت های بزرگ رقیب آمریکا در سطح جهانی افغانستان اهمیت استراتژیک قبلی خود را از دست داده است و آمریکا نمی تواند با پخش نیروهایش در سطح جهانی همچون گذشته از عهده مبارزه با رقبای جدید در عرصه نظامی و اقتصادی پیروز بیرون بیاید 

 از هم اکنون لرزه به اندام نیروهای پرو آمریکایی افتاده است. با خروج نیروهای تجاوزگر خارجی ترسشان اینست که دولت کابل سقوط کند. دولت آلمان اعلام کرد به هشتصد افغانستانی همکار آنها از جمله چهارصد مترجم پناهندگی می دهد. از اقدامات امپریالیسم آمریکا در این مورد خبری نیست. شبانه و بدون هیچگونه اطلاع قبلی وزیر امور خارجه آمریکا وارد پایگاه  نظامی آمریکا شد تا طی چند ساعت اقامت در افغانستان  با قول های تو خالی اش به دولت افغانستان از ریزش حکومت جلو گیرد. چنین است سرنوشت تجاوز به کشوری دیگر و چنین است سرنوشت خود فروشان بیگانه پرست و نوکران امپریالیسم آمریکا. آمریکا، نیروهای ضد کمونیست و ارتجاعی طالبان را بوجود آورد و  یکبار به قدرت رساند ولی همان نیروی ارتجاعی در عمل به نیروی مقاومت علیه اربابانشان تبدیل شد و امروز می بینیم که بزرگترین ارتش جهان همانند پنجاه سال گذشته پس از دو دهه کشت و کشتار و هزینه میلیاردی مردم آمریکا دمش را روی کولش می گذارد و با سرشکستگی کامل طرفدرانش را تنها می گذارد. چنین است درس مهمی که طرفدران رجوی و رضا پهلوی و دیگر رسانه های پرو آمریکایی باید بگیرند.

در دوران افول ابر قدرت امپریالیسم آمریکا نیروهای آزادیخواه و مترقی جهان که سالهاست تاکید دارند مبارزه علیه ارتجاع داخلی از مبارزه علیه امپریالیسم جدا نیست باید همچنان به پشتیبانی نیروهایی مترقی و ضد ارتجاع داخلی در افغانستان ادامه دهند. با قدرت گیری طالبان هجوم به حقوق فردی و اجتماعی علیه مردم بویژه زنان بازهم شدیدتر می شود. بر ماست که از جنبش ضد اشغالگری، جنبش زنان و مبارزات درخشان آنها در این سال ها پشتیبانی کنیم.

وفا جاسمی

Share: