01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالین صنفی معلمان استان فارس 

 شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس دهها سال زندان برای فعالین و اعضای انجمن صنفی معلمان  فارس صادر کرد.

در این بی‌دادنامه  

افشین_رزمجویی 

ایرج_رهنما 

اصغر_امیرزادگان

محمد_علی_زحمتکش 

 به پنج سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال،

مژگان_باقری به مدت دو سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال،

زهرا_اسفندیاری و

عبدالرزاق_امیری دو سال حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی پاپند در محدوده یک هزار متری از محل سکونت و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال،

غلامرضا_غلامی_کندازی به سه اتهام

الف: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان های معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران پنج سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال 

ب-اتهام عضویت در گروهای معاند نظام پنج سال حبس و دو سال اقامت اجباری در شهرستان بیرجند و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی و به مدت دو سال 

ج- به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال حبس 

منبع: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان