ضعیف‌ترین کشورهای اقتصادی جهان 

pastedGraphic.png

.. تحقیقات جدید صورت گرفته توسط موسسه تحقیقاتی KMPG” ” انگلیس که با جمع آوری داده های اقتصادی ۲۲ ساله کشورهای جهان با استناد به داده های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، آنکتاد و یونسکو تهیه شده است نشان می دهد که کشورهای آفریقایی جایگاه بدتری در شاخص تعهد رشد دارند. بر این اساس بدترین عملکرد در بین کشورهای جهان در گزارش سال ۲۰۱۹ این موسسه مربوط به کشورهای زیر است:

۱-اریتره

مجموع امتیاز: ۱.۴۷

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۰.۷۲

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۱.۰۲

 امتیاز زیر ساخت ها: ۰.۳۲

امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۷۷

 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۸۹

۲-سودان جنوبی

مجموع امتیاز: ۱.۴۸

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۶.۴۳

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۷.۳۴

 امتیاز زیر ساخت ها: ۰.۳۹

امتیاز سرمایه انسانی: ۰.۶۱

 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۱۳

۳-جمهوری آفریقای مرکزی

مجموع امتیاز: ۱.۷۶

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۶.۲۷

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۱.۶۷

 امتیاز زیر ساخت ها: ۰.۵

امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۸۸

 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۳

۴-سودان

مجموع امتیاز: ۱.۹۱

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۰.۴۳

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۰.۳۳

 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۲۷

امتیاز سرمایه انسانی: ۲.۰۶

 امتیاز قدرت نهادی:  ۳.۳۲

۵-گینه بیسائو

مجموع امتیاز: ۲.۰۲

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۵.۴۵

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۲.۳۷

 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۴

امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۷۱

 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۶۳

۶-گینه استوایی

مجموع امتیاز: ۲.۱۷

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۷.۱۴

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۶.۱۹

 امتیاز زیر ساخت ها: ۰.۸۸

امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۹

 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۳۷

۷-یمن

مجموع امتیاز: ۲.۲۴

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۵.۱

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۰.۶۳

 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۳۴

امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۹۸

 امتیاز قدرت نهادی: ۳.۴

۸-افغانستان

مجموع امتیاز: ۲.۴

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۸.۶۵

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۱.۷۷

 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۲۵

امتیاز سرمایه انسانی: ۲.۲۳

 امتیاز قدرت نهادی: ۳.۰۴

۹-چاد

مجموع امتیاز: ۲.۴۱

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۶.۴۳

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۳.۸

 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۳۲

امتیاز سرمایه انسانی: ۲.۵۳

 امتیاز قدرت نهادی: ۲.۴۸

۱۰-آنگولا

مجموع امتیاز: ۲.۴۳

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۴.۱۳

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۱.۸۶

 امتیاز زیر ساخت ها: ۱.۵

امتیاز سرمایه انسانی: ۲.۶۵

 امتیاز قدرت نهادی: ۳.۰۹

۱۰-ونزوئلا

مجموع امتیاز: ۲.۴۳

امتیاز ثبات کلان اقتصادی: ۰

 امتیاز باز بودن نظام اقتصادی: ۱.۵۳

 امتیاز زیر ساخت ها: ۲.۴

امتیاز سرمایه انسانی: ۱.۴۸

 امتیاز قدرت نهادی: ۵.۲۲

Share: