عافیت مالیاتی ۶۰۰۰ میلیاردی کاسبان کنکور!

گردش مالی سالانه موسسات آموزشی و کنکوری ۴۰ هزار میلیارد تومان و هزینه تبلیغات ماهانه آنها در صداوسیما بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است. رفع معافیت مالیاتی این موسسات ۶ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور به همراه دارد و می‌تواند در تحقق عدالت آموزشی و مالیاتی، شفافیت و جبران کسری بودجه کمک‌کار دولت باشد.

#این موسسات به شکلی جنایتکارانه نسلی از جوانان را دچار  استرس و پرخاشگری مداوم میکنند و از طریق مافیای ریشه دار خود میتوانند از دادن مالیات هم معاف باشند.

Share: