01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

فاشیسم: ضمیر خودآگاه صهیونیستها

مـقـدمـه 

هم اکنون بیش از پنج هفته است که مردم فلسطین در غزه هدف بمباران و تهاجم همهجانبه زمینی، هوایی، دریایی و توپخانه مجهز دولت فاشسیت-صیهونیستی اسرائیل قرارگرفته است. از ۷۱ ژوئیه ۴۱۷۲ اسرائیل تهاجم گستردهای با فرستادن نیروی زمینی و با حمایت نیروی هوایی و دریایی را به غزه و کشتار مردم غیرنظامی فلسطین ساکن غزه شروع نمود. در ۴۲ ژوئیه نتانیاهو اعلام کرد که “اسرائیل برای نبردی طولانی” خود را آماده کرده است و موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفت “از تشدید گسترش عملیات ابایی نخواهیم داشت.” منظور هر دو شدت بخشیدن به نسلکشی مردم فلسطین است..                    

اکثریت بشریت جهان به علت عدم آشنایی با علل تاریخی پیدایش دولت صیهونیستی-فاشیستی اسرائیل، تبلیغات مداوم امپریالیستها، رسانهها و بنگاههای تبلیغاتی حامیاش به خاطر وارونه کردن حقایق تاریخی در مورد مقاومت و مبارزه مردم فلسطین، مظلوم جلوه دادن دولت اسرائیل و خلق افکار عمومی مردم جهان برای مشروع جلوه دادن حمله نظامی اسرائیل به غزه نمیتوانند چرائی اعمال اینهمه شقاوت در خونریزی توسط دولت صهیونیستی را درک کنند. در این میان ازیکطرف تبلیغات رسانههای غربی امپریالیستی برای جلوه دادن اسرائیل بهعنوان جامعهای که تحت ظلم و تجاوز نظامی موشکهای حماس قرارگرفته است، مزید بر علت حرکت فلجکننده بیتفاوتی بشریت تحت ستم و استثمار جهان به جنایت اسرائیل هست، و از طرف دیگر شوربختانه اکثریت نیروهای مدعی چپ و بخصوص مدعی کمونیسم با پیش گذاشتن دیدگاههای التقاطی فرصتطلبانه و تسلیم طلبانه نهتنها به تغییر شرایط موجود.

حاکم بر فرایند رانش غالب برجهان کمکی نمیکنند، بلکه با پیش گذاشتن یک دیدگاه ناصحیح غیرعلمی از واقعیت عینی، زحمتکشان و استثمارشوندگان جهان را در انتخاب بین قطب امپریالیسم جهانی به رهبری هیئت حاکمه دولت امریکا و قطب بنیادگرای مذهبی جهادگران اسلامی، رها میکنند. و در گیرودار فرایند رانش تخاصم(جدال) دونیروی تاریخاً منسوخ(و متعلق به جامعه کهن) حاکم برجهان فراموش میکنند که: تخاصم بین قطب امپریالیسم جهانی از یکسو و قطب بنیادگرایی مذهبی جهادگران(حماس، حزبالله و غیره) از سوی دیگر، درحالیکه این دو قطب متعلق به دنیای کهن در تخاصم و جنگ با یکدیگرند درعینحال همدیگر را تقویت میکنند. و هرگونه طرفداری از و یا سکوت ضمنی در مورد هر یک از دو قطب این نزاع به مفهوم تقویت هردوی آنهاست، و به ادامه وضعیت موجود و چنین فرایندی خدمت میکند. برای همین ما شاهدیم که در سطح محلی- منطقهای و کانون اصلیاش غزه، اسرائیل و حماس نهتنها باهم در تخاصم و جنگ خونیناند بلکه وجود یکی، دیگری را هم تقویت میکند. و تأیید یکی به یک مفهوم واقعی تقویت هردوی آنها، تقویت و ادامه فرایند رانش ارتجاعی تحمیلی بین این دو قطب به بشریت تحت ستم و استثمار جهان و تضعیف نیروهای انقلابی پرولتاریایی- کمونیستی جهان است.

اما در تحلیل نهایی نکته مهم حیاتی را که در پس این دوره از دینامیک چنین رانش غالب برجهان بهطور واضح و روشن باید در نظر داشت این است که: از میان آن دو قطب ارتجاعی به لحاظ تاریخی این هیئت حاکم نظام جهانی سرمایه داری- امپریالیستی به رهبری امریکا و سگان زنجیریاش در جایجای جهان و ازجمله دولت اسرائیل دشمن شماره یک بشریت است و 

ایشان است که بیشترین جنایت و صدمه را بر بشریت ستمکش در سطح جهانی و منطقهای روا میدارد.

واقعیت اصلی در مورد کشور اسرائیل این است که بهعنوان یک سگ هار جنگطلب برای خدمت به منافع امپریالیستی امریکا عمل میکند. در خاورمیانه، چنان منافعی بر کنترل این تقاطع استراتژیک بین اروپا، آسیا و آفریقا و ذخایر بزرگ نفت آن 

متمرکز است. 

بدون حمایت آمریکا، دولت اسرائیل ادامه حیاتش غیرممکن است و نمیتواند زنده بماند. ایالاتمتحده با کمک مالی بلاعوض بین ۳ تا ۲ میلیارد دلار در سال به اسرائیل اجازه میدهد که یکی از قدرتمندترین ارتشهای در جهان را بسازد. کتاب “زرادخانه مرگبار: تهدید سلاحهای هستهای، بیولوژیکی و شیمیایی”( فصل ۷۳ صفحه ۴۲۲- نویسندگان: جوزف سیرنیکون، جان بی. کلفشتال و میریم راجکامور) تخمین میزند که اسرائیل ۷۱۱ موشک هستهای با برد کوتاه و متوسط در اختیار دارد. دولت اسرائیل همچنین دارای سلاح هستهای هست که میتواند از طریق جتهای جنگنده و یا از کشتی شلیک شود.                           

اسرائیل مستقیماً نقش ستمگری بر ملت فلسطین را به عهده دارد. دولت صهیونیستی همچنین بسیاری از حملات کثیف را علیه تودههای تحت ستم و جنایات بیشمار دیگری را در منطقه و در سراسر جهان به نمایندگی از امپریالیسم انجام میدهد. خدمت اسرائیل به امپریالیسم آمریکا شامل اعطای ارائه کمک نظامی کلیدی به رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، تا نقش کلیدی در نظارت بر قتلعام و نسلکشی ۴۱۱۱۱۱ دهقانان بومی گواتمالا در سالهای ۷۲۲۱، میشود. و امروز اسرائیل همچنان به ایفای نقش ضروری برای تضمین امپراتوری آمریکا برجهان ادامه میدهد.

اسرائیل برای اولین بار به لبنان در سال ۷۲۱۱ و بار دیگر در سال ۷۲۲۴ حمله کرد، که طی هردوی آن حملات بیش از ۴۱۱۱۱ فلسطینی و لبنانی را به قتل رساند. در سال ۷۲۲۴ جنگندههای اسرائیلی یک راکتور هستهای در عراق را بمباران کرد. در سال ۷۲۲۷ و ۴۱۱۳ اسرائیل از جنگ امریکا علیه عراق پشتیبانی کرد. عوامل اسرائیل، شکنجه گران را در گواتمالا و آفریقای جنوبی آموزش دادهاند و به دولتهای طرفدار امریکا در سراسر جهان سلاحهای زیادی میفروشد. جنایات اسرائیل به نیابت از طرف امپریالیسم جهانی با تشکیل، کمکهای پنهان و مسلح کردن گروههای بنیادگرای جهادیست در تقابل با نیروهای سکولار و رادیکال کمونیست همچنان ادامه دارد. درواقع طی چند دهه گذشته در خاورمیانه و همچنین نقاط دیگر جهان آگاهانه ترتیب شکست و نابودی اپوزیسیون سکولار ناسیونالیست در فلسطین را دادهاند. نیروهای بنیادگرای اسلامی(حماس یا القاعده و غیره) از کمک اسرائیل بهمثابه پادگان مسلح امپریالیسم آمریکا، برای تضعیف یا نابودی جریانات سکولار و 

یا جریانات کمونیستی، بهرهمند شدند.                     

نوشته: برهان عظیمی ۰۱مرداد, ۰۱۳۱