فراخوان حمایتی در سیدنی

ایرانیان آزادیخواه و عدالت طلب سیدنی ،دوستان و رفقا

در همدردی با بستگان کشته شدگان جنبش توده ای 98 

با توجه به فراخوان نهادهای صنفی ، سازمان ها ، احزاب ، افراد مترقی در حمایت ازخانواده های جانباخته گان جنبش 98 کمیته همبستگی کارگری آکسیون ایستاده ای را همراه  با میز اطلاعاتی برای آشنایی جامعه استرالیا از شرایط سیاسی اجتماعی و مبارزات مردم ایران علیه رژیم اسلامی برپا خواهد کرد. با شرکت خود در این آکسیون به حمایت از جنبش های حق طلبانه مردم در داخل ایران برخیزید 

مکان : روبروی پاراماتا تاون هال خیابان چرچ استریت پاراماتا 

Paramatta Town Hall, Church street Paramatta 

زمان :از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر جمعه  27 دسامبر 2019 

27/12/2019, Friday 5pm-7pm

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- سیدنی

19/12/2019

Share: