شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با انتشار فراخوانی از تمامی کارگران نفت درخواست کرده است که سریعتر زمانی برای اعتراض سراسری تا پایان دادن به این جنایات را زمانبندی کنند. این فراخوان خبر داده است که کارگران رسمی نفت برای روز ۲۶ آذر فراخوان به تجمع اعتراضی بزرگ و سراسری داده اند و همکاران دیگر در پتروپالایش ها برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دیماه فراخوان به اعتصاب داده اند. شورای سازماندهی ضمن حمایت از همه این فراخوانها، چاره کار را در متشکل و همبسته شدن برای اعتصاب می داند. این فراخوان بر پاسخ فوری علیه سرکوب و اعدام توسط دستگاه قضاییه جنایتکار تاکید کرده و گفته است که این پاسخ چیزی جز اعتصاب ما کارگران نفت و بستن شیرهای نفت نیست.

متن کامل این فراخوان را در ادامه بخوانید:

علیه اعدامها و در محکومیت قتل مجید رضا رهنورد و محسن شکاری اعتصاب کنیم

روز ۲۱ آذر خبرگزاری قوه قضاییه خبر اعدام مجیدرضا رهنورد جوان ۲۳ را اعلام کرد.
این اقدام حکومت شمشیر کشیدن به روی همه مردم و از جمله ما کارگران است که بیش از ۴۳ سال زندگی و معیشتمان به یغما رفته و نابود شده است.
معنای این کار یعنی خفه کردن هر صدای اعتراضی که به فقر و بیحقوقی و گرسنگی و چپاول و غارت معترض است.
یعنی خفه کردن صدای مردمی که فریاد میزنند زن، زندگی، آزادی.
بنابراین دیگر جای تامل نیست؛ این اعدامها و تهدید به مرگ عزیزانی که در بازداشت هستند، اعتراض همه ما مردم است.
این جنایت آنقدر شنیع است که حتی درون خود حاکمیت هم نزاع و دعواست. ما دیگر این سرکوبها را بر نمی تابیم، ما دیگر فقر و بی تامینی و بساط چپاول پیمانکاران مفتخور و دزدی ها و چپاول ها را بر نمی تابیم.
خوشبختانه فراخوانهایی از سوی همکاران به اعتصاب داده شده است. همکاران رسمی برای روز ۲۶ آذر فراخوان به تجمع اعتراضی بزرگ و سراسری داده اند و همکاران دیگر در پتروپالایش ها برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دیماه فراخوان به اعتصاب داده اند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، ضمن حمایت از همه این فراخوانها، چاره کار را در متشکل و همبسته شدن برای اعتصاب می داند.
تاکید ما بر پاسخ فوری علیه سرکوب و اعدام توسط دستگاه قضاییه جنایتکار است و این پاسخ چیزی جز اعتصاب ما کارگران نفت و بستن شیرهای نفت نیست.
ما درخواست میکنیم فعالانه با ما تماس بگیرید تا سریعتر زمانی برای اعتراض سراسری تا پایان دادن به این جنایات را زمانبندی کنیم.
باید کاری کرد تا این بساط قتل و جنایت و اعدام جمع شود.
ما بر همه خواستها و مطالباتمان تاکید داریم.