کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو برگزار می‌شود. پنج سندیکای امضاکننده به تجمعی مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برای روز ۹ ژوئن ۲۰۲۲ فرامی‌خوانند تا علیه موج جدید سرکوبی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران راه انداخته‌اند، اعتراض شود.
زحمتکشان، معلمان و دیگر دستمزدبگیران اخیراً آماج سرکوب قرار گرفته‌اند. دستگیری‌ها و توقیف‌ها با اتهامات بی‌اساس از پی هم می‌آیند.
جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و چندین مقاوله‌نامه این نهاد جهانی را امضاء کرده بی‌آن که به تعهدات خود عمل کند. ماده ۲۲ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و ماده ۸ پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC) حق تشکیل تشکل صنفی/کارگری، عضویت در آن‌ها و دیدار اعضای تشکلهای کارگری کشورهای مختلف را به رسمیت می‌شناسند. ایران هر دو پیمان را امضاء کرده است.
ما برای پشتیبانی از فعالین کارگری و معلمان بازداشت‌شده در ایران و درخواست آزادی بی‌درنگ آنان تجمعی سازماندهی می‌کنیم.

پنج‌شنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۲ (نوزده خرداد) از ساعت ۱۱ روبه‌روی کاخ ملل در ژنو

امضا کنندگان:
کنفدراسیون فرانسوی دمکراتیک کار (CFDT)
کنفدراسیون عمومی کار (CGT)
فدراسیون سندیکایی متحد (FSU)
اتحاد سندیکایی همبستگی
اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان (UNSA)