فردا… خیلی دیر است

بار دگر ….بر پا خیز 

از جا کن

بنیاد و کاخ دشمن

تصویب شد تورم

بردن نان با سفره

توسط سید علی 

 و رئوسای سه قوه   

بریده باد دست دراز ملا

 از جیب و سفرۀ ما

40 سال سواری

بهانه… فتنه های آمریکا

لبریز شد جام صبوری ما

امون ندیم به ملا

بار دگر … بر پا خیز 

از جا کن

بنیاد و کاخ ملا 

رها ساز … 

کارگران… زنان و کودکان را 

از فتنه های ملا

ملا ننگ ایران شد

رگ جهل جهان شد

ملا دزد و فتنه گر 

وابسته و حیله گر

ملا کفتار و انگل 

ملا فساد و منقل

بار دگر بر پا خیز … 

شدیم از خفت لبریز

امروز پایان خط است

فردا… خیلی دیر است

فرح نوتاش 

وین  17 نوامبر 2019

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Share: