قدرتمندترین انفجار جهان ثبت شد

اخترشناسان توانستند قدرتمندترین فوران انرژی در جهان را ثبت کنند. برخی از کارشناسان این کشف را از نظر اهمیت با کشف اولین استخوان دایناسورها مقایسه می کنند.

اسپوتنیک به نقل از یورک الرت، اخترشناسان توانستند قدرتمندترین فوران انرژی در جهان را ثبت کنند. برخی از کارشناسان این کشف را از نظر اهمیت با کشف اولین استخوان دایناسورها مقایسه می کنند.

این انفجار در یک سیاه چاله فوق العاده سنگین در مرکز کهکشان و در فاصله 390 میلیون سال نوری از زمین و در خوشه اوفیوچوس(مارافسای) رخ داد. افزایش انرژی به حدی قوی بود که شکاف عظیمی در پلاسما اطراف این خوشه ایجاد کرد. پانزده کهکشان راه شیری می توانستند در این حفره جای بگیرند.

دانشمندان قبلاً شکافی را از طریق تلسکوپ های اشعه ایکس مشاهده کرده بودند، اما این فرضیه را که عامل آن یک پدیده انفجاری است رد کرده بودند. این فرضیه در طول مشاهداتی که با استفاده از تلسکوپ های رادیویی و سایر ابزارهایی که طول موج های مختلف را ضبط می کنند، تأیید شد.

Share: