قدردانی از سپیده قلیان، زندانی حامی کارگران هفت تپه در روز جشن خلع ید از اسد بیگی.

فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم!

سپیده قلیان دانشجویی که در کنار کارگران اعتصابی هفت تپه، شیر زنانه ایستاد و  همراه بود و  امروز به دلیل همراهی با  کارگران اسیر دست استبداد است و در  زندان بوشهر دوران اسارت  را سپری می‌کند!

اسماعیل بخشی به خوبی از این عزیز آگاه و بزرگوار  یعنی سپیده قلیان و دیگر دانشجویان در جشن کارگران هفت تپه،یاد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت فداکاری و تلاش های سپیده قلیان را فراموش نخواهد کرد و بار دیگر ما خواستار آزادی این انسان شریف و مبارز هستیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

Share: