قطع سهمیه شیر و کیک روزانه رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه سیاست فشار بر رانندگان

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، سهمیه شیر و کیک روزانه رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی زحمت‌کش، نزدیک دو ماه است که تامین نمی‌شود.

از سه سال پیش مدیریت شرکت واحد با برنامه‌ای اعلام نشده کاهش انواع مزایای مستمری، همچنین عدم افزایش حقوق رانندگان و کارگران شرکت واحد را در دستور کارش قرار داده است.

اخیرا روند تاخیر در تامین سهمیه شیر و کیک روزانه رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شدیدتر شده و مدیریت با سوءاستفاده از شرایط کرونایی و کاهش احتمال تجمعات اعتراضی کارگران، از مهر ماه شیر و کیک روزانه رانندگان را قطع کرده است.

طی سال‌های اخیر، بارها شارژ کارت اعتباری کارگران و شیر و کیک رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، معوق شده و جائی که رانندگان و کارگران در برپایی اعتراض قدری تعلل کردند، این مزایا پرداخت نشده و البته برنامه مدیریت این است که پرداخت‌های مختلف به کارگران را از اساس قطع کند و اگر تا امروز اقدامات وی محقق نشده،‌ به دلیل اعتراضات رانندگان در مقاطع زمانی مختلف بوده است.

بنا به گزارش سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه، تقلیل دادن کت و شلوار سالیانه رانندگان به مبلغی ناچیز، معوق شدن لباس فرم رانندگان و لباس کار کارگران تعمیرگاه و توقفگاه، تاخیر چندین ماهه در پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران در زمان بازنشستگی، تاخیر در پرداخت حق سنوات بازنشستگان تا یک سال و پرداخت اقساطی آن و در ماه‌های گذشته تاخیر در پرداخت حقوق و عیدی، همه در راستای برنامه مدیریت برای محدود کردن مزایای مستمر و حقوق کارگران بوده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، رانندگان و کارگران را به مقابله با برنامه مدیریت برای حذف مزایا و محدود کردن حقوق، فرامی‌خواند.

کارگران نباید به حرف‌های تفرقه‌انگیز مدیریت توجه کنند؛ مدیریت با فریب به گروهی از کارگران می‌گوید، تاخیر در پرداخت سنوات و حق بیمه چهار درصد که مشکل شما نیست، به گروهی دیگر می‌گوید، شما در آستانه بازنشستگی هستید، به خاطر شیر و کیک و شارژ کارت اعتباری خودتان را به دردسر نیندازید و … .

سندیکا تاکید می‌کند که کارگران غافل نباشند و برای مقابله با برنامه محدودسازی مزایای مستمر و حقوق باید اتحاد سراسری داشته باشند؛ فراموش نکنیم که در سال ۸۴ حضور حداکثری کارگران در سندیکا، موجب برقراری همه این مزایا و افزایش حقوق شد و برای حفظ مزایا، همچنین افزایش آن، کارگران باید با جدیت سندیکای خودشان را حمایت و در فعالیت‌ها مشارکت حداکثری داشته باشند.

Share: