جنایات نیروهای نظامی سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی در شهرهای کُردستان با پشتیبانی سراسری کارگران و قاطبه مردم ستمدیده و استثمار شده بی پاسخ نخواهد ماند. خلق ستمدیده کُرد یکی از محروم ترین وستمدیده ترین مردمانی است که در جنبش کنونی در پیشاپیش صفوف زنان و جوانان سراسر ایران حرکت کرده و برای خواست های ریشه ای  کُل جامعه قربانی داده است. دارودسته حاکم هراسان از رشد جنبش انقلابی کنونی به پرچم سرخی که  برای جایگزینی نظام سرمایه داری کنونی برافراشته شده است، به بهانه دفاع از استقلال ایران به کشتار و سرکوب دامنه دار خلق کرد پرداخته است.

 فریاد زنان و کودکان در هنگام حمله نیروهای پاسدار به خانه های مسکونی نشانی  بارزی از نسل کشی قدرت حاکم اسلامی است و بیانگر این حقیقت است که بین حاکمیت و مردم دریای خونی است و هیچگونه سازشی  بین این دستگاه سرکوبگر و مردم ستمدیده و استثمار شده ایران  جایز نیست. تنها و تنها مقاومت و مبارزه تا به آخر جوابی است به اینهمه جنایات.

هر روز که می گذرد، جنبش کنونی مردم ایران علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی از بلوچستان تا کُردستان، از خوزستان تا آذربایجان، وسعت و عمقی اجتماعی بخود می گیرد و به جنبشی  بدور از هرگونه نژادپرستی، شونیسم ملی، دینی ومذهبی، جنسیتی  و وابستگی برای رهایی، تکامل می یابد. جامعه آبستن انقلابی است از نوع پائینی ها و پابرهنگان، جنبشی است از نوع  طبقه کارگر، برای سوسیالیسم و رسیدن به  جامعه ای خالی از ستم و استثمار.

زن زندگی آزادی، نان کار حکومت شورایی؛ چنین است پرچم را ستین این مارش تاریخی مردم متحد ایران 

دیگر هیچ نیرویی تاب مقاومت در برابرشان را ندارد

کارگران،  دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، زنان ومردان جوان  بازهم سراسری تر وبازهم متحد تر علیه جنایات نیروهای مسلح در کُردستان بایستیم و  مبارزه کنیم!

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

مرگ یر امپریالیسم و نوکرانش 

زنده باد سوسیالیسم

زن، زندگی، نان، کار، آزادی حکومت شورایی

حزب رنجبران ایران

دوم آذر  ۱۴۰۱