محکوميت تلاش‌های بی‌ثبات کنندۀ امپرياليسم در بوليوی

pastedGraphic.png

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، به مثابه تنها تجلی سندیکالیسم جهانی دارای سمت‌گیری طبقاتی و به نمایندگی از جانب ۹۷ میلیون کارگر در سرتاسر پنج قاره، مجدداً بر همبستگی طبقاتی خود با طبقه کارگر و مردم بولیوی، که یک بار دیگر، با مداخلات بی‌ثبات کنندۀ امپریالیستی روبه‌رو هستند، تأکید می‌نماید.

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

۸ نوامبر ۲۰۱۹  بولیوی: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری تلاش‌های بی‌ثبات کنندۀ امپریالیسم را محکوم می‌کند  فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، به مثابه تنها تجلی سندیکالیسم جهانی دارای سمت‌گیری طبقاتی و به نمایندگی از جانب ۹۷ میلیون کارگر در سرتاسر پنج قاره، مجدداً بر همبستگی طبقاتی خود با طبقه کارگر و مردم بولیوی، که یک بار دیگر، با مداخلات بی‌ثبات کنندۀ امپریالیستی روبه‌رو هستند، تأکید می‌نماید.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری مانورهای اپوزیسیون سیاسی را در بولیوی، که به وسیله امپریالیسم هدایت می‌شود، و در پی بی‌ثبات کردن کشور و سرنگون کردن اوو مورالس آیاما، رییس‌جمهور قانونی و منتخب است، محکوم می‌کند

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری مانورهای اپوزیسیون سیاسی را در بولیوی، که به وسیله امپریالیسم هدایت می‌شود، و در پی بی‌ثبات کردن کشور و سرنگون کردن اوو مورالس آیاما، رییس‌جمهور قانونی و منتخب است، محکوم می‌کند. ما هم‌چنین انزجار شدید خود را از مُثله کردن و ربودن رهبران سندیکایی و اجتماعی از سوی گروه‌های ارتجاعی ابراز می‌کنیم.

موضع راسخ فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری این بوده و خواهد بود که تنها مردم حق دارند، بدون مداخله خارجی، برای حال و آینده خود تصمیم بگیرند.

در این راستا، ما همبستگی خود را با «مرکز کارگران بولیوی» (COB)، عضو خانواده سندیکایی بزرگ ما اعلام نموده، و مردم بولیوی را به درهم‌ شکستن نقشه‌های امپریالیستی، رد هر گونه تلاش کودتایی و نبرد برای رهایی طبقه کارگر بولیوی، علیه استثمار انسان به وسیله انسان، فرا می‌خوانیم.

دبیرخانه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

Share: