01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

محکومیت سه متهم سیاسی به بیش از ۶۱ سال حبس

طبق خبرهای منتشر شدە، محبوبه رضایی، سمانه نوروز مرادی و رضا محمدحسینی، متهمان سیاسی در پرونده‌ای مشترک در مجموع به ۶۱ سال و ده ماه حبس و محرومیت‌‌های اجتماعی محکوم شدند.

براساس گزارش‌های منتشر شدە، محبوبه رضایی، سمانه نوروز مرادی و رضا محمدحسینی متهمان سیاسی، در پرونده‌ای مشترک به ۶۱ سال و ده ماه حبس و محرومیت‌‌های اجتماعی محکوم شدند.

بر اساس حکمی که چند روز اخیر  توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بە این سە زندانی ابلاغ شده، محبوبە رضایی به ٢۶سال و ۵ ماە زندان، سمانە نوروز مرادی به ١٣ و ۹ ماه و رضا محمدحسینی به ٢١ سال و ٨ ماە حبس محکوم شده‌اند.

گفتنی‌ست شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محبوبه رضایی، سمانه نوروز مرادی و رضا محمدحسینی متهمان سیاسی در یک پرونده مشترک، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

در این جلسه محبوبه رضایی، سمانه نوروز مرادی و رضا محمدحسینی به همراه وکیل مدافع خود، در یک پرونده مشترک از بابت اتهامات «اجتماع تبانی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های مخالف نظام، تحصیل مال از طریق نامشروع و تمرد از دستور ماموران» به دفاع از خود پرداختند.

شایان ذکر است سمانه نوروز مرادی، فعال سیاسی در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در خرداد امسال در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

محبوبه رضایی نیز در تاریخ ۱ خرداد ماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

سمانه نوروزمرادی و محبوبه رضایی پیش از این نیز بە دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته‌اند.

همچنین رضا محمدحسینی نیز  در ١١ اردیبهشت، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و سپس به بازداشتگاه یک-الف سپاه پاسداران و سپس به بند قرنطینه زندان اوین منتقل و در ١٣ آبان نیز بە زندان قزلحصار  کرج انتقال دادە شد.