مرکز آمار : افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم دوازده ماهه در گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” بین ۶/ ۵۳ درصد برای دهک اول و تا ۵ /۶۱ درصد برای دهک دهم افزایش یافته است.

براساس این گزارش میزان افزایش قیمت‌ها در آبان ماه سال جاری (۱۳۹۸) برابر با ۱ / ۴۱ درصد بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، طی یک سال گذشته قدرت خرید خانوارهای کل دهک‌های مختلف ایران نیز کاهش یافته است.

Share: