روز ۳۰ مهر در دانشگاه تبریز دانشجویان مبارز فریاد مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر سر دادند. رسانه‌های بزرگ دیناربگیر و دلارخرج‌کن خارج از ایران تمام تلاششان را کرده‌اند تا در این چند هفته به هر طریقی رضا پهلوی را به مردمِ خیابان قالب کنند اما پاسخشان را هر بار کوبنده‌تر از همان خیابان، از دانشگاه‌ها و مدارس، از کردستان و بلوچستان و اهواز و گیلان گرفته‌اند. اینک تبریز قهرمان، تبریز آزادی‌ستان، تبریز ستارخان و حیدرخان عمواوغلی همین پاسخ را رو به دیکتاتورهای حاکم و دیکتاتورهای ساقط و دیکتاتورهای در انتظار قدرت فریاد می‌زنند. شعار مرگ بر ستمگر و چه شاه باشه چه رهبر در خیابان پیش می‌رود