معلم بازنشسته

فرارر دولت از زیر بار تعهدات قانون مدیریت خدمات کشوری تحت لوای همسان سازی من درآوردی

با سلام همکاران عزیز ، بازنشستگان فرهیخته و همراهان عزیز صنفی

از آغاز شروع برنامه همسان سازی و اجرای شوهای نمایشی دراین باب بارها اعلام داشته ایم که همه این بازی ها و برنامه های از پیش طراحی شده تنها و تنها یک هدف را دنبال می نماید وآن هم فرار دولت از زیر بار تعهدات قانون مدیریت خدمات کشوری و فرار از پرداخت خساراتی را که بر بازنشستگان وارد آورده است ، میباشد.

ولی همواره چه از جانب دوستان و همراهان و چه از طرف دیگر همکاران ما را به سکوت دعوت نموده اند، اکنون هم که تا حدودی بر همگان ثابت گردیده که این همسان سازی من درآورده ۹۰٪ حقوق شاغلین، دارای هیچ گونه بار قانونی نبوده و نداشته است وفقط بصورت یک توافقنامه اجرایی گردیده است و مجددا به این فکر افتاده اند که این همسان سازی خود ساخته را بصورت لایحه ای به تصویب مجلس رسانده تا به آن جنبه قانونی داده باشند این یعنی چه ؟!یعنی اینکه ق م خ ک را خنثی وغیر قابل اجرا نمایند!

چه با اجرای قانون که درسال ۸۶ بصورت آزمایشی برای مدت ۵سال وبعد از تمدید چند سال سرانجام در اسفند سال ۹۷ دائمی شدن آن به تصویب مجلس رسیده و در هیچ کجای این قانون حرفی یا تبصره ای در خصوص ۹۰٪ حقوق شاغلین نیامده بلکه به صورت آشکار و متقن اعلام داشته که هرآنچه به حقوق شاغلین افزوده شود برای بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش یابد. دولت موظف به اجرای قانون میشود.

خوب ما با وجود داشتن چنین قوانینی چه نیازی به تصویب قانون جدید داریم ؟ آیا این حقیقت را در اذهان متبادر نمی‌سازد که دولت با این برنامه ها و نقشه های ازپیش طراحی شده می خواهد قانون مدیریت را اجرا ننماید ؟ چون با اجرای این قانون بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل ساخته ودولت مکلف وموظف است کلیه خسارات ومعوقات بازنشستگان درطول ۱۳ سال به خاطر عدم اجرای قانون را پرداخت نماید

با این تفاصیل همکاران بزرگوار ، هوشیار بوده ودردام کاسبان سیاسی کار که درصفوف فعالین صنفی رسوخ پیدا نموده ودلالان دولت هستند تا ما را از حقوق قانونی مغفول مانده مان منحرف ساخته نیفتیم بلکه درصفوفی واحد و همراه و همدل نقشه دولت و دولتیان را نقش برآب نموده ومصرانه خواهان اجرای ق م خ ک و پرداخت خسارات ومعوقات ناشی از عدم اجرای این قانون را از بدو تصویب قانون باشیم و مخالفت و انزجار خود را باطرح هرگونه پیشنهاد و قانونی که ما را از اجرای دقیق ق م خ ک دور میسازد اعلام نماییم .

پایدار و سرافراز باشید.

منوچهر اکبری معلم بازنشسته

Share: