معوقات مزدی رانندگان استیجاری مرکز بهداشت مهرستان

رانندگان استیجاری مرکز بهداشت شهرستان مهرستان از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند. این رانندگان ۵ ماه حقوق معوقه طلب دارند.

هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، رانندگان استیجاری مرکز بهداشت شهرستان مهرستان از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “رانندگان استیجاری مرکز بهداشت شهرستان مهرستان از اردیبهشت ماه سال جاری هیچگونه پرداختی نداشته و وضعیت معیشت آنها دچار رکود شدید شده است”.

این منبع افزود: ”رانندگان استیجاری مرکز بهداشت مهرستان بارها با رئیس شبکه این موضوع را در میان گذاشته اما تاکنون نتیجه ای نداشته است”.

از آنجایی که رانندگان استیجاری منبع درآمد دیگری ندارند وضعیت معیشت آنها به شدت در تنگنا قرار گرفته است.

Share: