معوق شدن شیر و کیک روزانه رانندگان در راستای برنامه مدیریت برای کاهش پرداخت مزایای مستمر رانندگان و کارگران شرکت واحد

شیر و کیک روزانه رانندگان زحمتکش شرکت واحد دوباره معوق شده است و شیر و کیک در برخی سامانه‌ها نظیر سامانه یک بی‌آر‌تی تا سه ماه است که داده نشده است. از سه سال پیش مدیریت شرکت واحد با برنامه‌ای اعلام نشده کاهش انواع مزایای مستمر همچنین عدم افزایش حقوق رانندگان و کارگران در دستور کارش می‌باشد. به این منظور ابتدا مزایای کارگران را معوق می‌کنند و چنانچه اعتراضات بالا گرفت آنرا پرداخت می‌کنند و در غیر اینصورت نه تنها مزایای معوق شده پرداخت نمی‌گردد بلکه برای کاهش مزایا، مدیریت قدم‌های بعدی را برمی‌دارد. امسال پکیج افطاری رانندگان هم داده نشد.

در سالیان اخیر بارها شارژ کارت اعتباری کارگران و شیر کیک معوق شده و آنجا که رانندگان و کارگران در برپایی اعتراض قدری تعلل کردند آن مزایا پرداخت نشده و البته برنامه مدیریت است که پرداخت‌های مختلف به کارگران را از اساس قطع کند و اگر تا امروز محقق نشده اعتراضات رانندگان در مقاطع زمانی مختلف بوده است. تقلیل دادن کت و شلوار سالیانه رانندگان به مبلغی ناچیز، معوق شدت لباس فرم رانندگان و لباس کار کارگران تعمیرگاه و توقفگاه، تاخیر چندین ماهه در پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران در زمان بازنشستگی، تاخیر در پرداخت حق سنوات بازنشستگان تا یکسال و پرداخت اقساطی آن و در ماه‌های گذشته تاخیر در پرداخت حقوق و عیدی، همه در راستای برنامه مدیریت برای محدود کردن مزایای مستمر و حقوق کارگران بوده است.

سندیکا، رانندگان و کارگران را به مقابله با برنامه مدیریت برای حذف مزایا و محدود کردن حقوق، فرامی‌خواند. کارگران نباید به حرف‌های تفرقه انگیز مدیریت توجه کنند. مدیریت با فریب به گروهی از کارگران می‌گوید تاخیر در پرداخت سنوات و حق بیمه چهار درصد که مشکل شما نیست، به گروهی دیگر می‌گوید شما در آستانه بازنشستگی هستید بخاطر شیر و کیک و شارژ کارت اعتباری خودتان را به دردسر نیندازید و … . کارگران غافل نباشند که برای مقابله با برنامه محدود سازی مزایای مستمر و حقوق باید اتحاد سراسری داشته باشند. فراموش نکنیم که در سال ۸۴ حضور حداکثری کارگران در سندیکا موجب برقراری همه این مزایا و افزایش حقوق شد و برای حفظ مزایا همچنین افزایش آن کارگران باید با جدیت سندیکای خودشان را حمایت و در فعالیت‌ها مشارکت حداکثری داشته باشند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Share: