03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

مناطق آزاد، اردوگاه های کار اجباری

برخی آمارهای غیررسمی حاکی است، بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد مشغول کار هستند که از شمول قانون کار خارجند و کارفرمایان تکلیفی درباره پرداخت حداقل دستمزد به آنها ندارند. بر این اساس، دستمزد کارگران در مناطق آزاد منطقه‌ای تعیین می‌شود که مشکلات زیادی را برای کارگران فراهم کرده است. مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی عملاً به اردوگاه کار اجباری با اعمال شاقه و‌ در نهایت بی‌حقوقی و استثمار شدید برای کارگران تبدیل شده است.