24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

نتایج آزمایشات داود رضوی بدنبال اعزام یک روزه ایشان به بیمارستان طالقانی

داود رضوی کارگر زندانی و عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه یکم شهریورماه بدون اطلاع قبلی به بیمارستان طالقانی جهت بررسی جواب پاتولوژی و ارجاع جواب به پزشک قانونی اعزام شد.

‌در این اعزام و به دنبال مراجعه به دکتر متخصص گوارش، نظر متخصص گوارش ضمیمه ی پرونده پزشکی رضوی گردید و قرار شد پرونده به پزشکی قانونی ارجاع داده شود. طبق گفته ی پزشک معالج با توجه به نتایج پاتولوژی و اندوسکوپی، داود رضوی نیاز به ادامه درمان و رعایت رژیم غذایی مخصوص دارد، که هیچ‌کدام‌ با توجه به شرایط زندان به نحو مناسب و‌ مؤثر ممکن نیست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر به قوه قضائیه و مسئولان زندان یاداور میشود ‌که به دلیل وخیم تر شدن وضعیت جسمانی و پزشکی داود رضوی، ایشان مشمول عدم تحمل حبس میباشد و لازم است هر چه زودتر با آزادی بدون قید وشرط ایشان موافقت گردد. ادامه حبس داود رضوی، و ‌حتی اجازه ی مرخصی پزشکی به وی ندادن، مصداق بارز‌ اذیت و آزار یک‌کارگر حق طلب است. 

سندیکا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اعضای زندانی خود، داود رضوی، رضا شهابی، حسن سعیدی، و سایر فعالین کارگری، معلمی و ‌مدنی میباشد. 

کارگر زندانی آزاد باید‌ گردد!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

به امید برقراری عدالت در ایران و سراسر جهان،

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سوم شهریور ۱۴۰۲