نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار میکنند

از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری

هیچ انقلابی بدون حضور زنان تحقق نخواهد یافت!

روز جهانی زن گرامی باد!

سخنرانان:

مهر آفاق مقیمی نیاکی

پانته آ بهرامی

زرقا فروغ

سحر صبا 

با حضور فعالین کارگری و سیاسی

 یکشنبه 15  مارس 2020 – 25 اسفند 1398

 ساعت 20.00 بوقت اروپای مرکزی، به وقت ایران 22.30

پالتالک

Otage: Iran –  Tajarobe Kargari

Category: Asia,… Subcategory: Iran

گسترده باد همبستگی جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی! 

nhkommittehamahangi@gmail.com

Share: