نه به اعدام

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر وحشیانه برای انتقام از مبارزان وجوانان وزن ومرد زحمتکش ایران به میدان آمده است. بحران عمومی اقتصادی و اجتماعی ،فقر عمومی تهدستان؛ بیکاری هرروز در … ادامه خواندن نه به اعدام