” نه به جمهوری اسلامی ، آری به جمهوری سوسیالیستی “

بیش از چهار دهه مبارزه علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی امروز تغییرات اساسی در ایران رخ داده است.

1 – بزرگترین این رخداد رای اکثریت عظیم مردمی هستند که نه به نظام سلطنتی گفتند و سپس آری  به جمهوری اسلامی  امروز نه به جمهوری اسلامی  می گویند

2 –  پیروی نظام جمهوری اسلامی از سرمایه داری  جهانی و پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیسم آمریکایی که نتیجه ای جز ادامه سیاست های رژیم سلطنتی نیست : دیکتاتوری بازهم سرکوبگرانه ضد کمونیستی، استثمار شدیدتر کارگران و زحمتکشان، ستمگری لجام گسیخته تر علیه زنان، اقلیت های ملی و دینی  جامعه ایران را به لبه پرتگاه فرو پاشیدگی کامل و بربریت سوق داده است

3 – بازماندگان نظام ارتجاعی سلطنتی،بخش هایی از بورژوازی فربه شده رژیم، بخش های از خرده بورژوازی بریده شده از چپ با حامیان جهانی سرمایه باردیگر در برا بر چنین بحران  ساختاری سرمایه داری حاکم ایران و خیزش عظیم تودها سراسیمه به میدان آمده اند تا  همانند دوران رستاخیز عظیم تود ه ها علیه رژیم سلطنتی و امپریالیسم آمریکا در سال 1357، نظام سرمایه داری را نجات دهند. 

4 – تنها  ” نه به جمهوری اسلامی ” امروز همان شعا ر “همه با هم ” خمینی است  که در عمل نتیجه ای جز انحصار طلبی مشتی کوچک عبا بدوش قرون وسطائی و استقرار یک نظام سرمایه داری  خشن تر از سلطنتی نداشت. صد سال مبارزه طبقه کارگر و کمونیست ها و سوسیالیستها در ایران امروز آلترناتیو سوسیالیستی را به نظام اجتماعی قابل دسترس و تنها برنامه ای برای تغییر بنیادی جامعه کنونی تبدیل کرده است . 

5 – بنابراین  شعار ” نه به جمهوری  اسلامی ” که نیروهای چپ انقلابی در برابر  اصلاح طلبی دوران خاتمی مطرح کردند و در عمل درستی آن ثابت شده است امروز دیگر بنا به خواست اکثریت عظیم توده های مردم ایران، تکامل یافته و  چگونه نظامی جای آنرا بگیرد  اضافه شده است

6 – چه نظامی به سود این اکثریت عظیم است  : نظامی سوسیالیستی آنهم سوسیالیستی که با شرایط مشخص و ویژگی های جامعه ویران کنونی مطابق باشد، سوسیالیسمی که در قرن بیست ویکم بناست پیاده شود. سوسیالیسمی که تجارب پیروزی ها وشکست های جنبش های سوسیالیستی دو قرن گذشته را به درستی  جمعبندی کرده  و از آنها درس گرفته است.

7 – بنابراین شعار آلترناتیو کارگری در برابر آلترناتیو سرمایه چنین است :

 ” نه به جمهوری اسلامی ، آری به جمهوری سوسیالیستی”

سرنگون بادرژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

مرگ بر امپریالیسم

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

Share:

4 thoughts on “” نه به جمهوری اسلامی ، آری به جمهوری سوسیالیستی “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *