نه به «حجاب اجباری آخوندی»

نه به «حجاب اجباری آخوندی» 

به مناسبت روز جهانی حجاب مصادف با اول فوریه تعدادی از بانوان ایرانی و غیر ایرانی در اعتراض به «حجاب اجباری آخوندی»، روسری ها را در برابر دوربین از سر برمیدارند!

بعنوان یک زن ، یک زن ایرانی که این حق از من و ما گرفته شده است،اعلام میکنیم؛ 

نه به حجاب اجباری

Share: