نوکری به شهر نمی‌آییم؛ شعار تجمع اعتراضی کشاورزان غرب اصفهان

روز سه ‌شنبه ۲۰ خرداد ماه ۹۹، کشاورزان غرب اصفهان در اعتراض به محرومیت از حقابه و امتناع از تامین آب وعده داده شده توسط مقامات به آنها برای کاشت محصولات در تابستان، مقابل استانداری اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کشاورزان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی، پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: «ما کشاورزان غرب دیگر برای کارگری و نوکری به شهر نمی‌آییم.»

کشاورزان معترض، خواستار ادامه جریان آب زاینده‌رود برای ادامه کشت بهاره، که توسط مقامات امضا شده بود، هستند.

نمایندگان کـشاورزان غرب اصفهان اعلام کردند: «در ابتدای سال زراعی جاری، حقابه اختصاص داده شده به مناطق شرقی و غربی اصفهان به نسبت ۵۰ به ۵۰ تقسیم‌بندی شده بود که به هر قسمت نزدیک به ۳۵۰ میلیون متر مکعب تعیین شده بود.»

این کـشاورزان می‌گویند که با توجه به صرفه‌جویی آب در غرب اصفهان قرار بر این بوده است که  ۱۵۰میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شده در کشت پاییزه، در کشت بهاره به کـشاورزان برگردانده شود.

با این حساب، آب زاینده رود باید تا ۱۵شهریور ماه امسال برای کـشاورزان جریان داشته باشد که صورت‌جلسه امضا شده آن که با حضور نمایندگان کـشاورزان و مسئولین سازمان آب صورت گرفته، موجود است.

Share: