هرگونه ترور وتروریسم محکوم است

هرگونه ترور تروریسم  از نظر کمونیستها محکوم  است اما سال هاست که توسط دولت ها ی ایران، اسرائیل، ایالت متحده آمریکا و عربستان در خاورمیانه اعمال می شود. این سیاست … ادامه خواندن هرگونه ترور وتروریسم محکوم است