همبستگی با خلق فلسطین

72 سال است که خلق فلسطین از زمان تاسیس دولت صیهونیستی اسرائیل در سال 1948 بمثابه ابزار اعمال قدرت امپریالیستی در منطقه با اخراج و کشتار دستهجمعی، غصب زمین و کاشانه  و تبعیض نژادی و اسکان دهی مهاجرین یهود مواجه است.

در 28 ژانویه 2020 ترامپ نقشه<معامله قرن> را که سالهاست توسط سیاستمداران هوادار- صیهونیسم و جناح افراطی بورژوازی اسرائیل ساخته و پرداخته  شده آست معرفی میکند. این نقشه تصرف تمامی 128 منطقه اسکاندهی مهاجرین صیهونیست را در «اردن غربی» و همچنین در «دره اردن»-انبارغله فلسطینیها را مد نظر دارد. این عمل توسعهطلبانه در واقع  اعلام جنگی است علیه خلق فلسطین.

در حالیکه اسرائیل وسعت خود را از 78% به85 % گسترش میدهد برای فلسطینیها فقط مناطق بدون ارتباط با هم(Bantustans) باقی میماند: نه متاطق متصل به هم، نه مرزی با همسایگان عربی و نه کنترلی بر آب و یا دیگر منابع حیاتی و بالاخره از دست دادن اورشلیم بعنوان پایتخت و مرکز مذهبی و فرهنگی. طبق این نقشه، نوارغزه هم میبایست تنها با یک تونل با ساحل غربی متصل شود که طبیعتا توسط اسرائیل کنترل میشود. طبق این نقشه میبایست این منطقه هم به کانتونهای مجزا از هم تقسیم شوند و در محاصره سربازان اسرائیلی و اماکن مهاجرنشین قرار داشته باشد. مابین این مناطق هم نباید هیچ خیابان رابطی وجود داشته باشد، بدون اینکه  توسط  یک ایستگاه نگهبانی اسرائیلی کنترل شود. 

پناهندگان فلسطینی که در جریان ایجاد دولت اسرائیل به کشورهای دیگر اخراج و آواره شدهاند، طبق این طرح از حق بازگشت محرومند. این اخراجها غیرقانونی بوده و هستند. سازمان ملل متحد در سال   1948 با صدور قطعنامه شماره 194- دسامبر1948- از اسرائیل، خواستار بازگشت پناهندگان فلسطینی به وطنشان شد. اسرائیل برای اینکه عضویتش در سازمان ملل متحد پذیرفته شود این قطعنامه را تائید کرد ولی تا به امروز از پیاده کردن آن ممانعت به عمل میآورد.آنها هر گونه مذاکراتی را با فلسطینیها مشروط به شناسائی اسرائیل توسط فلسطینیها بعنوان دولتی یهودی میکنند. خواستی که که جدا از برسمیتشناختن اسرائیل توسط عرفات در جریان مذاکرات اسلو(1995- 1993) فراتر میرود. طبیعی است که خلق فلسطین و تمامی سازمانهای فلسطینی این نقشه را اکیدا رد میکنند.

نتانیاهو(Netanjahu) نخست وزیر اسرائیل میخواهداول یولی این نقشه الحاقطلبانه را درپارلمان به تصویب برساند. این عملا بمعنای <قانونی کردن> تصرف و تفوفق کامل بر تمامی سرزمینی است که قرار بود در آن یک کشور فلسطینی بنا شود. این عمل در واقع خط بطلانی است بر توهم ایجاد فلسطینی به مفهوم راه حل «ایجاد دو کشور مستقل». حتی امپریالیستهای اتحادیه اروپا هم خطرشکست این راه حل را میبینند که 25 سال است  فلسطینیها را در آرزوی آن نگهداشتهاست . حال میکوشند قطعنامهای را به تصویب برسانند که این نقشه الحاقسازی را محکوم کند. ولی دولتهای اتریش و مجارستان به بهانه اینکه این قطعنامه بمعنای <محکومیت> اسرائیل است، حتی مانع تصویب آن در اتحادیه اروپا شدند.

علیه نقشه ترامپ- نتانیاهو در ماههای اخیر در سراسر جهان و همچنین توسط نیروهای مترقی و دمکرات در اسرائیل اعتراضات گستردهای صورت گرفته است.  

– ما خواهان همبستگی  نیروهای دمکرات با خلق فلسطین و پیوستن آنها به این اعتراضات هستیم!

– ما خواهان  حق تعیین سرنوشت خلق فلسطین هستیم و به الحاقگرائی نه! میگوئیم!

– ما خواهان ایجاد یک دولت دمکراتیک خلقی در تمامی فلسطین برای ساکنان آن جدا از تعلقات مذهبی و منشا آنها هستیم !

 تذکر: این اعلامیه توسط<آلترناتیوبرای ایجاد حزب کمونیست انقلابی> تهیه  شدهاست، برای کسب اطلاعات بیشتربه سایت این سازمان مراجعه   کنید!

.com prolrevol.wordpress.com      ia.rkp2017 @yahoo.com – iarkp.wordpress

Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, A-1070 Wien, email: shora.sam@gmail.com

ترجمه و تکثیر<یکی از فعالین چپ در وین- اتریش>

باز  نشر این نوشته با ذکر نام و منبع آن آزاد است!

وین- 3/7/2020

از فراخوان- سامیدون- (Palestine Prisoner Solidarity Network)

شبکه همبستگی با زندانیان سیاسی فلسطین

ما مردم فلسطین را فرا میخوانیم در تمامی مناطق اشغالی فلسطین، در تبعید و همچنین در اردوگاههای پناهندگی و نیز تمامی آنهائی که خواهان برقراری عدالت درفلسطین هستند- تمامی نیروهای ملی، جوانان، نهادهای جامعه مدنی و جنبشهای خلقی دست به عمل مستقیم و بسیج مردمی در اردوگاهای پناهندگان، شهرها و روستاها زده و برنامههای را برای عمل مشترک تهیه و سازماندهی نمایند. مشترکا قادر خواهیم بود قدرت و ظرفیتهای خلقهای عرب و جنبش بینالمللی  را برای برقراری عدالت در فلسطین بسیج نمائیم و با نقشههای اشغالگران و عوامل آنها مقابله نمائیم زمان آن فرا رسیده است که قدمهای کیفی برای حفظ خلق فلسطین برداشته و مبانی جنبش رهائیبخش ملی را احیا نمائیم.

– خلق فلسطین در همه جا، جنبش رهائی بخش برای رهائی و برگشت به پیش!

– با وفاداری به و آموزش از جانباختگان و جنبش زندانیان در بند ورهبری جنبش فلسطین به پیش!

– نابود باد اشغالگری! الحاقگرائی، استعمار – طرحهای خانه سازی برای مهاجرین در مناطق اشغالی محکوم به شکستند. پیروزی با خلق فلسطین و مسئله فلسطین است!

Share: