از زمان قتل مهسا امینی توسط حکومت، ترکیه کشور همسایه ی ایران شاهد پرشورترین نمایشات همبستگی با مهسا و مردم ایران بوده است، چندین اجتماع در شهرهای مختلف این کشور، انتشار ده ها بیانیه ی اعتراض به حکومت و همبستگی با مردم ایران جلوه هایی از این هم صدایی بوده است.

ده ها تن ازمشهورترین بازیگران سینما و تلویزیون ترکیه به این کارزار پیوسته و با محکوم کردن قتل مهسا امینی با زنان ایران ابراز همبستگی کرده اند.