همراهان بازنشسته و شاغل!

ادامه فشارهای اقتصادی حکومت علیه مردم ، شرایط را غیر قابل تحمل کرده است.  صعود بی وقفه تمامی اقلام مربوط به سبد معیشتی خانوارها، زندگی میلیون ها شاغل ، بازنشسته و بیکاران را از آنچه که هست، وخیم تر ساخته که  خیزش آبانماه و کشته شدن صدها نفر جوان بیدفاع و هزاران نفر بازداشتی گواه بر یک صفبندی آشکار از اقلیتی صاحب ثروت و قدرت در مقابل میلیونها مردم تحت فشار و محروم است. 
از طرفی بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، نشان دهنده این واقعیت است که سهم اکثریت مردم، در مقایسه با افزایش بودجه به نهادها و سازمان های نظامی- امنیتی و تبلیغاتی حاکم، و حتی معافیت اقلیت مرفه از پرداخت مالیات، ناچیزتر از قبل شده است و اراده ای برای تغییر این وضعیت از بالا مشاهده نمیشود. پیشنهاد تنها ۱۵ درصد افزایش حقوق در برابر تورم بالای ۴۰ درصد و اختصاص بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی به جای ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت همترازی حقوق بازنشستگان یعنی آب از آب برای ما تکان نخواهد خورد و این سیاست ها نه تنها کوچکترین تاثیری در بهبود شرایط زندگی ما نخواهد داشت، بلکه آینده تیره تری را نشان میدهد!  بودجه ای که  برای میلیونها انسان بیکار  بعنوان ابرچالش این جامعه، اساسا”  رویکردی ندارد. در مقابلِ سیاست بی تفاوتی دولت، نسبت به سرنوشت میلیون ها بازنشسته و مزدبگیر که هر ساله برایمان رقم زده می شود، راهی جز ادامه اعتراض و تجمع ومقابله با تبعیض و نابرابری، برای ما باقی نمی گذارد. با اتحاد و همبستگی تمامی شاغلان و بازنشستگان حول مطالبات مشترک و ایستادگی در برابر تحمیل شرایط مرگ تدریجی ، با برگزاری تجمع و سایر شیوه های اعتراضی تا تحقق مطالبات قانونی و مسلم خود پیگیر خواهیم ماند.
وعده ی دیدار ما روز دوشنبه ۹۸/۱۰/۲ ساعت ۱۰ صبح، مقابل مجلس

١- گروه اتحاد بازنشستگان٢- چالش صنفی معلمان ایران ٣-انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه۴- شورای بازنشستگان ایران۵- جمعی از بازنشستگان فولاد۶-اتحاد بازنشستگان ایران٧-گروه ١٩ اسفند۸-پایپینگ و اکیپ پروژه ای – آذربایجان٩-معلمان هم آوا١٠-بازنشستگان تامین اجتماعی١١-کانون صنفی A معلمان خوزستان١٢-کانون صنفی B معلمان خوزستان١٣-کانون صنفیC  معلمان خوزستان١۴-گروهی از معلمان بازنشسته  فعال در همیاری ستاد کمک به سیلزدگان بهار 98 ۱۵-اتحاد بازنشستگان١۶- کمیته پیگیری برای تشکل های کارگری   

«لیست حامیان فراخوان در حال تکمیل شدن است» 

Share: