همراه توده ها برای تحقق خواست هایشان مبارزه کنیم

 امروز اکثریت عظیم مردم ایران با این نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مخالفند، مبارزاتشان بر حق است و مورد پشتیبانی کلیه نیروهای کمونیستی است 

سی روز از اعتصابات سراسری بیش از صد واحد صنعتی نفت و پترو شیمی می گذرد ولی هنوز رژیم جمهوری  اسلامی نه تنها پاسخی به آنها نداده است بلکه عملن به مخالفت با جنبش اعتصابی برخاسته و برای سرکوب و به شکست کشاندن آن در حال تدارک است. هر روز که میگذرد دامنه اعتصابات گسترده تر میشود. هم اکنون بخشی از کارگران هفت تپه به این جنبش پیوسته اند. تورم بیداد می کند و تا رقم هفتاد درصد در ماه گذشته در بعضی از کالاهای مورد احتیاج روزانه مردم بالا رفته است. کشتار بیرحمانه کرونا با توجه با درماندگی حکومت در تهیه واکسن همچنان رو به افزایش است. خاموشی طولانی در شهر ها ،کم آبی  در اکثر مناطق ایران همه  شرایط انفجاری را در جامعه بوجود آورده است . تاریخ سلطه گران مستبد ایران نشان میدهد هیچگاه حاکمان به کناره گیری و تن دادن به خواست مردم نشده اند. با توجه به یکدست کردن قدرت سیاسی حاکم توسط خامنه ای و انتصاب سه نوکر حلقه به گوش خود به ریاست سه قوه که در پیشینه شان قتل و کشتار کمونیستها و توده های معترض برجسته است حکایت از جنگی خونین دارد. 

در چنین حالتی تنها راه نجات و برای کمتر کردن هزینه ای  که هیچکس جز مردم ایران نخواهد داد ،  پشتیبانی همه نیرو های انقلابی از جنبش های کارگری است که شریان اصلی اقتصاد جامعه را در دست دارند. پشتیبانی از یک آلترناتیو کارگری و آنرا تبدیل به  یک جریان اجتماعی سراسری کردن شرایط را برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی را همه جانبه فراهم می سازد و همانطور که اعتصابات کارگران نفت و پالایشگاه ها بود که شاه ایران را مجبور به تسلیم کرد . مرتجعان در عین اینکه منطق طبقاتی خود را  دارند و نمی توانند درک درستی از وضع جامعه داشته باشند اما در عمل بزدل و شیربرفی اند .امروز خامنه ای و دارودسته اش خود را خیلی پر قدرت نشان میدهد همانطور که شاه نشان می داد،  دستگاه های امنیتی اش با جنایاتشان چنان ترس در مردم ایجاد کرده بودند که کسی را جرات به حرف زدن نداشت. اما دیدیم چگونه خیزش توده ای همه ی این قدرت ها  در هم شکست و عناصر موثرشان را فراری داد.این رژیم هم سرنوشتی مشابهی را در پیش دارد.

هشیاری نیروهای انقلابی اینست که از روی کار آمدن رژیمی دیگر از نوع سرمایه داری جلو گیرند و برای نظامی سوسیالیستی ،مستقل از امپریالیست ها ،در خدمت اکثریت عظیم مردم  مبارزه کنند. 

حزب رنجبران از اعتصابات کارگران نفت و دیگر شرکت های همراه و هفت تپه و نیز مبارزات مردم خوزستان و دیگر شهرهای کشور برای نجات از وضعیت اسفناک معیشتی و سیاسی پشتیبانی می کند. گسترش این مبارزات به بخش دیگر جامعه می تواند ادامه کاری آن را تضمین کند. اما برای رسیدن به خواست های واقعی بایستی هیچ راهی به جز جایگزینی نظام سوسیالیستی با نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی نیست

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی 

زنده باد سوسیالیسم 

زنده باد مبارزات کارگران و زحمتکشان 

برای دفاع از کارگران و زحمتکشان متحد شویم 

حزب رنجبران ایران 

اول مرداد 1400

21/7/2021

Share: