همراه توده ها برای تحقق خواست هایشان مبارزه کنیم

 امروز اکثریت عظیم مردم ایران با این نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مخالفند، مبارزاتشان بر حق است و مورد پشتیبانی کلیه نیروهای کمونیستی است  سی روز از اعتصابات سراسری بیش … ادامه خواندن همراه توده ها برای تحقق خواست هایشان مبارزه کنیم