28/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

وخیم شدن شرایط جسمانی کارگر زندانی داود رضوی

داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در ۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در بند ۲۴۰ وزارت اطلاعات نگهداری میشد، پس از مدت ها انفرادی و بازجویی‌های طولانی در شرایط بد زندان اوین ۸ کیلو کاهش وزن پیدا کرد، و او را پس از اتمام بازجویی به زندان تهران بزرگ انتقال دادند و طی این مدتی که آنجاست دچارمشکلات داخلی (خونریزی معده)شده و احتیاج شدید به مراقبت های درمانی در خارج از زندان را دارد. 

سندیکای کارگران شرکت واحد نگران سلامتی عضو‌هیات مدیره ی خود میباشد و‌تداوم بازداشت موقت او را ظالمانه و غیر قابل توجیه دانسته و‌خواهان‌انتقال فوری رضوی به بیمارستانی با امکانات‌مناسب خارج از زندان و نیز آزادی بدون قید و شرط او‌ میباشد.

کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزی، و فعالین جنبش زنان، معترضین بازداشتی و زندانیان سیاسی آزاد باید گردند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

چاره کارگران اتحاد و تشکل است

 داود_رضوی  رضا_شهابی  حسن_سعیدی

با امید به گسترش صلح و عدالت در ایران و‌ تمام جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۵ بهمن ۱۴