پایان اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده

امروز ۱۶ شهریور جعفر با تماس تلفنی با خانواده از انتقالش به بند عمومی زندان رجایی شهر و پایان اعتصابش خبر داد

جان_جعفر_عظیم_زاده_در_خطر_است

جعفر_عظیم_زاده_آزاد_باید_گردد

آزادش_کنید

برگرفته از صفحه اینستاگرام اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده کارگر زندانی

Share: